สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

       
..::Clip ระบบสื่อ สพม.อย::..
 
การใช้งานระบบคลังสื่อของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 
วิธีการใช้งานระบบแจ้งการบ้าน สพม.อย
 
วิธีสร้างระบบงานสารบัญโรงเรียนโดยใช้ Googleform และ LineNotify (คลิปที่1)
 
วิธีสร้างระบบงานสารบัญโรงเรียนโดยใช้ Googleform และ LineNotify (คลิปที่2)